top of page

Algemene voorwaarden

1. Definities

 

1.1. Spin Sensation: Spin Sensation, gevestigd aan de Mr. P.S. Gerbrandysingel 66, 6836 KT te Arnhem onder KvK nr. 78682630

 

1.2. Opdrachtgever: de natuurlijk persoon of rechtspersoon met wie Spin Sensation een overeenkomst is aangegaan

 

1.3. Partijen: Spin Sensation en opdrachtgever samen

 

1.4. Overeenkomst: elke aanbieding van Spin Sensation, aanvaard door opdrachtgever, ofwel 

elke opdracht verstrekt door opdrachtgever aan Spin Sensation en door deze laatste aanvaard.


 

2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en leveringen van diensten door Spin Sensation. De voorwaarden zijn voor eenieder toegankelijk en opgenomen op de website van Spin Sensation (www.spinsensation.nl)

 

2.2 Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

 

2.3. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Spin Sensation erkend.

 

2.4.  In geval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, gaat het bepaalde in de overeenkomst voor.

 

2.5 Door het maken van een boeking geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Spin Sensation behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigingen.

3. Totstandkoming van de overeenkomst

 

3.1. Alle aanbiedingen/offertes van Spin Sensation zijn vrijblijvend. Spin Sensation behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor wijzigingen in offertes aan te brengen of op ieder willekeurig moment in te trekken.

 

3.2. De overeenkomst komt tot stand nadat opdrachtgever de offerte van Spin Sensation voor akkoord heeft bevestigd, schriftelijk een akkoord heeft gegeven, of indien Spin Sensation een aanvang heeft genomen met de in de offerte vermelde werkzaamheden.

 

3.3. Een aanbod of offerte is 1 week geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of offerte staat vermeld. Spin Sensation is niet gehouden aan een voorkeursdatum in de offerte. 

 

3.4  Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Spin Sensation daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand. 

 

3.5. Als na aanvaarding van het oorspronkelijke aanbod wijzigingen plaatsvinden in de omvang van de overeenkomst, kan dit leiden tot uitbreiding en/of wijzigingen van de overeengekomen begrote kosten. Dit zal vooraf gecommuniceerd en besproken worden en pas na overeenstemming worden doorgevoerd.

 

3.6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Spin Sensation niet tot het verrichten van een gedeelte van de overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.


 

4. Aansprakelijkheid 

 

4.1. In geen geval en op generlei wijze zal Spin Sensation jegens opdrachtgever aansprakelijk zijn voor indirecte en/of gevolgschade, daaronder mede begrepen zuivere vermogensschade, verlies van data, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en/of gederfde winst of schade vanwege het niet tijdig en/of volledig beschikbaar zijn van de productie.

 

4.2. De opdrachtgever draagt zorgt voor de veiligheid van de materialen en is gedurende de huurperiode aansprakelijk voor mogelijke schade aan het gehuurde goed. Voor schade, vermissing of diefstal is opdrachtgever verantwoordelijk, met inbegrip van zulks veroorzaakt door publiek en anderen. In voorkomend geval vergoedt de opdrachtgever volledig de schade/reparatie/vervanging overeenkomstig de taxatiewaarde binnen een maand na het voorval.

 

4.3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Spin Sensation aangeeft of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst tijdig aan Spin Sensation worden verstrekt. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem verstrekte gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Indien opdrachtgever niet voldoet aan het bepaalde in dit artikel, heeft Spin Sensation het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten aan de huurder in rekening te brengen.

 

4.4  De voorgaande beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet in geval van opzet of bewuste roekeloosheid vanuit Spin Sensation.

 

4.5. Spin Sensation is niet aansprakelijk voor schade, tekortkomingen of vertragingen in de uitvoering van de werkzaamheden die hun oorzaak hebben in overmacht, waaronder maar niet beperkt tot negatieve weersomstandigheden, ziekte of andere omstandigheden die het uitvoeren van de werkzaamheden praktisch onmogelijk maken. 

 

4.6 De overeenkomst houdt voor Spin Sensation een inspanningsverplichting en geen resultaatsverbintenis in. Spin Sensation zal zich inspannen om een positief resultaat te bereiken, maar kan niet garanderen dat dit resultaat zal (kunnen) worden bereikt. Bij de uitvoering van de overeenkomst zal op een wijze worden gehandeld zoals van een redelijk handelend en redelijk bekwaam opdrachtnemer verwacht mag worden.


 

5. Betalingen en betalingstermijn

 

5.1. Spin Sensation mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van 50% van het overeengekomen bedrag verlangen. Deze aanbetaling dient binnen 7 dagen te worden voldaan. 

 

5.2. Het resterende bedrag wordt eveneens voorafgaand aan de evenement gefactureerd. Tenzij anders is overeengekomen dient het restantbedrag te worden voldaan vóór de vervaldatum op de factuur, uiterlijk vooraf aan de geboekte datum middels bijschrijving plaats te vinden op het op de factuur vermelde bankrekeningnummer.

 

5.3. Indien en vanaf het moment dat opdrachtgever niet of niet volledig aan haar artikel 5.2. vermelde verplichting heeft voldaan is zij, zonder dat nadere ingebrekestelling vereist is, in verzuim en heeft Spin Sensation recht op een vertragingsrente berekend op basis van de wettelijke rente in art. 6:119a BW, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een volle maand. Spin Sensation heeft in geval van te late betaling door opdrachtgever recht op vergoeding door opdrachtgever van alle gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten.

 

5.4. Spin Sensation levert zijn diensten en het voltooide eindproduct in origineel (bestands)formaat pas aan opdrachtgever nadat alle door opdrachtgever aan Spin Sensation verschuldigde bedragen zijn voldaan. 

6. Opschorting en ontbinding

 

6.1. Spin Sensation is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien de huurder de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt.

 

6.2. Spin Sensation is bevoegd de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst op te schorten, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt. Of indien na het sluiten van de overeenkomst Spin Sensation ter kennis is gekomen of omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de huurder de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt. 

 

6.3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Spin Sensation op de opdrachtgever onmiddellijk en volledig opeisbaar. Indien Spin Sensation de nakoming van verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst. 

 

6.4. De overeenkomst eindigt eveneens met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst in geval van: faillietverklaring dan wel surseance van betaling van Spin Sensation en staking van de bedrijfsactiviteiten van Spin Sensation. 

7. Gegevensbeheer, privacy en geheimhouding
 

6.2 Spin Sensation respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van bezoekers persoonlijke gegevens.

 

6.3 Opdrachtgever geeft toestemming aan Spin Sensation tot het gebruik van het beeldmateriaal in de meest ruime zin van het woord en met inachtneming van de rechten van de mogelijke maker daarvan ten behoeve van het (online) portfolio van Spin Sensation. Gemaakte foto’s/video’s kunnen worden gebruikt als promotiemateriaal voor zowel on- als offline campagne.

 

6.4. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bronnen hebben gekregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 

7. Bereikbaarheid en ruimte

 

7.1. Opdrachtgever zorgt voor een geschikte ruimte met stroomvoorziening op het evenement. Tevens dient er voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van materialen te zijn. Beperkingen aan het bovenstaande horen vooraf aan overeenkomst aan opdrachtnemer vermeld te worden. 

 

7.2. Een minimale vloeroppervlakte van 3x3 meter is vereist en bij evenementen in het buitenlucht zal opdrachtgever zorg dragen voor overkapping.

 

7.3. Opdrachtgever draagt zorg voor voldoende parkeergelegenheid en vergoeding van de parkeerkosten. 

8. Annuleren

 

8.1. Opdrachtgever is enkel gerechtigd de opdracht schriftelijk te annuleren.

 

8.2. Bij annulering van een opdracht door opdrachtgever na totstandkoming van de overeenkomst (zoals bepaald in art. 3.2), is opdrachtgever aan Spin Sensation een vergoeding verschuldigd van 50% van de gehele waarde zoals overeengekomen in de offerte. Reeds gedane uitgaven (waaronder begrepen de aanschaf van apparatuur, attributen, decorstukken en licenties voor software en muziekgebruik) en reeds verrichte arbeid (waaronder begrepen door Spin Sensation en door ingeschakelde derden) worden volledig in rekening gebracht. 

 

8.3. Bij annulering van een opdracht door opdrachtgever na totstandkoming van de overeenkomst (zoals bepaald in art. 3.2) ter verplaatsing hiervan, is opdrachtgever aan Spin Sensation verschuldigd (a) in geval van annulering <96 uur voorafgaand aan de opdracht: 50% van de huurwaarde en huurkosten van apparatuur of (b) in geval van annulering <48 uur voorafgaand aan de opdracht: 100% van de huurwaarde en huurkosten van apparatuur. 

9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

9.1. Op alle voorstellen, aanbiedingen en overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Spin Sensation is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

9.2. Afwijkingen van en/of aanvullingen op bepalingen van de overeenkomst zijn slechts van kracht, indien deze schriftelijk zijn overeengekomen en hebben alleen betrekking op de betreffende overeenkomst. Hieraan kunnen geen rechten voor de toekomst worden ontleend.

 

9.3. De Nederlandse Rechter in het arrondissement van rechtbank Gelderland is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. 

bottom of page